Zakres merytoryczny

Zakres materiału obowiązującego na I etapie olimpiady

Podstawa programowa dla przedmiotu Wiedza o społeczeństwie, IV etap edukacyjny - zakres rozszerzony w zakresie objętym przedmiotem Olimpiady oraz:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483)
  art. 1-80, art. 87-94, art. 173 – 187, art. 188 - 212
 2. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. nr 61, poz. 284)
  art. 2-18, art. 19-46, art. 38 – 52
 3. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
  art. 1-29
 4. Karta Narodów Zjednoczonych, (Dz. U. Nr 23, poz. 90)
  art. 1-3, art. 7-9, art. 33-38, art. 92-96
 5. Traktat o funkcjonowaniu UE, (Dz. U. Nr 90, poz. 864/2 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
  art. 251-281
 6. Konwencja o prawach dziecka, (Dz. U. Nr 120, poz. 526)
  art. 1, art. 6-23, art. 41
 7. Decyzja PE z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Dz. U. UE. L nr 113, poz. 15)
  art. 1-13
 8. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu, (Dz. U. Nr 101, poz. 925)
  art. 1-6, art. 14-15a, art. 17-23
 9. Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, (Dz. U. z 2014 r. poz. 1648)
  art. 1-22
 10. Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, (Dz. U. Nr 6, poz. 690)
  art. 1-13
 11. Karta Praw Podstawowych,
  art. 1-24, art. 39-43, art. 44-46, art. 47-50
 12. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)
  art. 1, art. 5-6, art. 8-16, art. 25-28, art. 23-24,
 13. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296)
  art. 1-3, art. 9-10, art. 61-66, art. 86-87
 14. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168)
  art. 5-16, art. 28-40, art. 50, art. 104, art. 109-110, art. 114-122, art. 127-140, art. 144